Menu Zavrieť

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre E-shop www.motokary-karting.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup na internetovom obchode www.motokary-karting.sk (ďalej len „ E – shop“). VOP upravujú práva a povinnosti Predávajúceho CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o. (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.motokary-karting.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

Predávajúci podľa článku 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZOOU“) informuje Kupujúceho o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby s ním mohol uzavrieť zmluvu a v prípade, ak osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôže uzatvoriť zmluvu.

Výklad pojmov:

Elektronická objednávka jeodoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E – shopu a celkovú cenu tohto tovaru.

Kupujúci (Odberateľ) je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E – shopu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Tovarom sú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu.

Kúpna zmluva 

Predávajúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu.

Orgánom dozoru Predávajúceho pri predaji tovaru prostredníctvom E – shopu je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.motokary-karting.sk

CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83492/B
Sídlo spoločnosti: Pri jazere 40, 900 26 Slovenský Grob
Prevádzka: Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
IČO: 46 797 092
IČ DPH: SK2023591174 (platca DPH)

Tel.: +421 948 12 12 31
Email: info@motokary-karting.sk

Ďalej len (Predávajúci)

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so VOP a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov v E – shope sú uvedené vždy vedľa vybraného tovaru, a to vrátane 20% DPH. K cene tovaru Predávajúci pripočíta cenu za dopravu podľa hodnoty tovaru a zvoleného spôsobu doručenia alebo má Kupujúci dopravu bezplatne a to ak nakúpi nad 100€ s DPH. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenou uvedenou na E – shope v momente vykonania nákupu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene kúpnej ceny je povinný Kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej kúpnej cene Kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto kúpnej ceny. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

Od 24.02.2022 Predávajúci môže darovať Kupujúcemu za podmienky splnenia jednorázového nákupu Kupujúcim nad sumu 500€ s DPH Zákaznícku zľavovú kartu s neobmedzenou platnosťou vo výške poskytovanej zľavy -10% na celý sortiment tovaru v E-shope www.motokary-karting.sk okrem sortimentu pneumatík. Na tento sortiment pneumatík sa zákaznícka zľavová karta nevzťahuje, na čo je každý Kupujúci vopred upozornený a oboznámený s podmienkami jej použitia priloženým listom ku karte. Zľava na kartu nie je kombinovateľná s inými zľavami.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v E-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosť dopravy a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami Predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb a objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväzná. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, pričom prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. Objednať je možné len tovar, ktorý je skladom u výrobcu / dodávateľa.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade kontaktujte Predávajúceho čím skôr, a to na adrese: info@motokary-karting.sk. Pri storne objednávky je povinný uviesť číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 – ich dní vrátená.

Stornovať už vyexpedovanú objednávku je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude Kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Stornovaný tovar nie je možné zasielať na dobierku. Predávajúci takýto tovar neprevezme.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní vrátená.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. Platba prostredníctvom dobierky – platba kuriérovi alebo na pošte pri prebratí tovaru
  2. Platba kartou online cez bezpečný platobný terminál
  3. Platba prevodom na náš účet

DODACIE PODMIENKY

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:
1. prostredníctvom kuriérskej služby DPD alebo vo vybraných prípadoch poštou;
2. prostredníctvom kuriérskej služby Zásielkovňa (Packeta);
3. osobne po dohode – osobný odber na Predajni: Viničnianska cesta 1, Pezinok

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 3-14 pracovných dní. Po vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom do 24 hodín. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte, nebude Kupujúcemu doručené ani do 3 dní po zaslaní e-mailu o expedícii tovaru, prosím, kontaktovať nás na e-maile info@motokary-karting.sk .

To istí platí aj v prípade ak tovar nebude doručený kuriérskou spoločnosťou ani do 3 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii.

Ak tovar alebo oznámenie o uložení na vybranom výdajnom mieste nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní e-mailu Predávajúcim o expedícii, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na e-maile info@motokary-karting.sk. Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby je Kupujúci povinný okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.

Po pripísaní celej čiastky na účet Predávajúceho vrátane zvoleného dopravného bude tovar odoslaný Kupujúcemu do 7-10 pracovných dní.

Poštovné v rámci SR je vo výške podľa veľkosti a hmotnosti tovaru – viď podmienky pre DOPRAVA A PLATBA.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na niektorý predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu Kupujúci bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho, a to e-mailom na: info@motokary-karting.sk

Na niektoré druhy a typy tovaru nie je poskytovaná žiadna záručná doba, nakoľko v našom E-shope predávame aj tovar a produkty určené na profesionálne závodné a pretekárske účely a tento tovar / produkty sú ihneď po prvom použití vystavený nadmernej záťaži a opotrebeniu.
Jedná sa v takomto prípade najmä o motokáry, motory, náhradné diely do nich a na ne, pneumatiky, súčiastky na motokáry a motory a ostatné súvisiace príslušenstvo. Na tieto druhy tovarov výrobca neposkytuje žiadne záruky.

Predávajúci ručí Kupujúcemu za:

1.dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim;
2.dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
3.dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

1.oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou);
2.oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
3.poškodenie zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou).

SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA MOŽNOSTI ODSTÚPIŤ / NEODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu TU:

Odstúpenie (formulár) a tovar zasielajte na adresu:
www.motokary-karting.sk
CSC CLIENT SERVICE COMPANY, s. r. o.
Viničnianska cesta 1
902 01 Pezinok

alebo môže Kupjúci využiť bezplatné vrátenie tovaru prostredníctvom služby Zásielkovňa (Packeta), takýto tovar je zabalený nutné priniesť na najbližšiu pobočku Zásielkovne (Packeta) a obsluhe nahlásiť kód: 97570531

Tovar môže kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu info@motokary-karting.sk alebo oznámiť prostredníctvom telefonátu na čísle 0948 12 12 31.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu E-shopu spolu s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

m) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, podľa §7 zákona, bod 6, písmeno c) predmetom ktorej je:

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

alebo

Predaj tovaru, ktorďý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

Vybrané druhy tovaru, ktoré sú predmetom predaja na internetovej stránke www.motokary-karting.sk je aj tovar, ktorý nie je určený na bežné použitie, je to tovar špeciálne vyrábaný na zákazku alebo na mieru a podľa osobných potrieb spotrebiteľa.

Tovar je určený pre profesionálne použitie a závodné / pretekárske účely motokárového športu, kde je vystavený vysokej námahe a nadmernému opotrebeniu. Z uvedeného dôvodu na tovar nie je poskytovaná záruka od výrobcov. Tovar nie je určený pre bežné použitie.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je možné v zmysle §7 zákona, bod 6, písmeno c)
, d).

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od Predávajúceho prostredníctvom stránky info@motokary-karting.sk a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail: info@motokary-karting.sk. V opačnom prípade Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

1.ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;
2.ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako je určený výrobcom
3.neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
4.ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi určenému prostrediu tovaru;
5.ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
6.ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu Predávajúceho. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1.doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu;
2.doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude Kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

Kupujúci je povinný:

1.prevziať objednaný tovar;
2.zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu;
3.prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

1.dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;
2.spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné vyplnenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci v pozícii Prevádzkovateľa vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci v pozícii Prevádzkovateľa vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy, emailom na info@motokary-karting.sk

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke E – shopu Predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke E – shopu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim.
Tieto VOP majú platnosť a účinnosť dňom 01.12.2020

Translate »
What Our Clients Say
273 hodnotení