Menu Zavrieť

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre E-shop www.motokary-karting.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup na internetovom obchode www.motokary-karting.sk (ďalej len „ E – shop“). VOP upravujú práva a povinnosti Predávajúceho online reality service s. r. o. (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.motokary-karting.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

Predávajúci podľa článku 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZOOU“) informuje Kupujúceho o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby s ním mohol uzavrieť zmluvu a v prípade, ak osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôže uzatvoriť zmluvu.

Výklad pojmov:

Elektronická objednávka jeodoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E – shopu a celkovú cenu tohto tovaru.

Kupujúci (Odberateľ) je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E – shopu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).

Tovarom sú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu.

Kúpna zmluva 

Predávajúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu.

Orgánom dozoru Predávajúceho pri predaji tovaru prostredníctvom E – shopu je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.motokary-karting.sk

online reality service, s. r. o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139833/B
Sídlo spoločnosti: Pri jazere 40, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 52 522 547
DIČ: 2121075704 (nie sme platca DPH)

Tel.: +421 948 12 12 31
Email: info@motokary-karting.sk

Ďalej len (Predávajúci)

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so VOP a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov v E – shope sú uvedené vždy vedľa vybraného tovaru, a to vrátane DPH. K cene tovaru Predávajúci pripočíta cenu za dopravu podľa hodnoty tovaru a zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenou uvedenou na E – shope v momente vykonania nákupu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene kúpnej ceny je povinný Kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej kúpnej cene Kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto kúpnej ceny. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v E-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosť dopravy a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami Predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb a objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväzná. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, pričom prijatá objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. Objednať je možné len tovar, ktorý je skladom u výrobcu / dodávateľa.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola Predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade kontaktujte Predávajúceho čím skôr, a to na adrese: info@motokary-karting.sk. Pri storne objednávky je povinný uviesť číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 – ich dní vrátená.

Stornovať už vyexpedovanú objednávku je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet Kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude Kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Stornovaný tovar nie je možné zasielať na dobierku. Predávajúci takýto tovar neprevezme.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude Kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní vrátená.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. Platba prostredníctvom dobierky – platba na pošte alebo kuriérovi pri prebratí tovaru
  2. Platba prevodom na účet
  3. Platba pri dodaní tovaru v hotovosti – osobný odber

DODACIE PODMIENKY

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

1.prostredníctvom Slovenskej pošty;
2.prostredníctvom kuriérskej služby;
3.osobne po dohode v Bratislave / okolí vieme zákazníkovi tovar priviesť

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 3-7 pracovných dní. Po vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom do 24 hodín. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte, nebude Kupujúcemu doručené ani do 10 dní po zaslaní e-mailu o expedícii tovaru, prosím, kontaktovať svoju dodaciu poštu ako aj Predávajúceho na e-maile info@motokary-karting.sk

To istí platí aj v prípade ak tovar nebude doručený kuriérskou spoločnosťou ani do 10 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii.

Ak tovar alebo oznámenie o uložení na vybranom výdajnom mieste nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní e-mailu Predávajúcim o expedícii, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na e-maile info@motokary-karting.sk. Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby je Kupujúci povinný okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.

Po pripísaní celej čiastky na účet Predávajúceho vrátane zvoleného poštovného bude tovar odoslaný Kupujúcemu do 7-10 pracovných dní.

Poštovné v rámci SR je vo výške podľa veľkosti a hmotnosti tovaru.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade chýbajúceho daňového dokladu Kupujúci bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho, a to e-mailom na: info@motokary-karting.sk

Predávajúci ručí Kupujúcemu za:

1.dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim;

2.dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;

3.dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

1.oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou);

2.oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;

3.poškodenie zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou).

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve Spotrebiteľa nemožnosti odstúpiť od zmluvy

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, podľa §7 zákona, bod 6, písmeno c) predmetom ktorej je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Všetok tovar, ktorý je predmetom predaja na internetovej stránke www.motokary-karting.sk je tovar, ktorý nie je určený na bežné použitie, je to tovar špeciálne vyrábaný na zákazku alebo na mieru a podľa osobných potrieb spotrebiteľa.

Tovar je určený pre profesionálne použitie a závodné / pretekárske účely motokárového športu, kde je vystavený vysokej námahe a nadmernému opotrebeniu. Z uvedeného dôvodu na tovar nie je poskytovaná záruka od výrobcov. Tovar nie je určený pre bežné použitie.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je možné v zmysle §7 zákona, bod 6, písmeno c)
.

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od Predávajúceho prostredníctvom stránky info@motokary-karting.sk a ktorý je vlastníctvom Kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail: info@motokary-karting.sk. V opačnom prípade Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

1.ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;

2.ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako je určený výrobcom

3.neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;

4.ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi určenému prostrediu tovaru;

5.ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

6.ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu Predávajúceho. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1.doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu;

2.doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude Kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

Kupujúci je povinný:

1.prevziať objednaný tovar;

2.zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu;

3.prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

1.dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

2.spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné vyplnenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci v pozícii Prevádzkovateľa vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci v pozícii Prevádzkovateľa vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy, emailom na info@motokary-karting.sk

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Predávajúci nie je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke E – shopu Predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke E – shopu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim. Tieto VOP majú platnosť a účinnosť dňom 01.04.2020

Translate »